Algemene Voorwaarden

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om voorafgaande aan een afspraak deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Aanvaarding

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Lars-Steendam Hypnotherapie van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Lars-Steendam Hypnotherapie behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Lars-Steendam Hypnotherapie staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 61977225.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Lars-Steendam Hypnotherapie en cliënt besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien, met de buitenwereld wordt gedeeld. De sessies kunnen worden opgenomen doormiddel van video- of geluidsopname, deze zijn voor eigen studie. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt. Deze opname worden niet online opgeslagen, en na 5 jaar verwijderd uit het archief van Lars-Steendam Hypnotherapie.

 Artikel 3 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door Lars-Steendam Hypnotherapie. Lars-Steendam Hypnotherapie is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.

 Artikel 4 Medicijn, Alcohol, Drugsgebruik

 

Een behandeling kan worden geweigerd als er sprake is van medicijn-, alcolhol-, drugsgebruik. De cliënt is verplicht om dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Dit kan tot gevolg hebben dat een behandeling geweigerd wordt. De kosten van de behandeling worden volledig in rekening gebracht bij de client.

 

 Artikel 5. Annulering en afmeldingen

4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
4.2. Lars-Steendam Hypnotherapie behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 Artikel 6. Prijzen

5.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2. De kosten van 1 sessie of een totaal-programma wordt door Lars-Steendam Hypnotherapie via de mail bevestigd.
5.3. Lars-Steendam Hypnotherapie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 7. Betalingen

Betaling geschiedt bij voorkeur via contante betaling. Pinnen is mogelijk. De factuur krijgt u na de behandeling via de mail.

 Artikel 8 Geen medische diensten

Lars-Steendam Hypnotherapie is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor, of verminder geneesmiddelen en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

 Artikel 9. Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut heeft e mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 Artikel 10. Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden op te nemen. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

10.1. Lars-Steendam Hypnotherapie zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
10.2. Lars-Steendam Hypnotherapie is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
10.3. Indien Lars-Steendam Hypnotherapie aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Lars-Steendam Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
10.5. Lars-Steendam Hypnotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
10.6 Lars-Steendam Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Lars-Steendam Hypnotherapie tegen alle aanspraken van derden ter zake.

 Artikel 12. Toepassing recht en geschillen

11.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.2. Wanneer Lars-Steendam Hypnotherapie en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11.3. Lars-Steendam Hypnotherapie is aangesloten bij de SoloPartners en voldoet daarmee aan de voorschriften uit de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 

Beginnen met chatten
Meer weten?
Hallo, hoe kan ik jou het beste helpen?